SGA HAKKINDA

Sosyal Girişim Ankara (SGA), Ankara’da sosyal girişimcilik ekosistemi aktörlerini bir araya getirmek, yeni aktörlerin oluşumuna destek vermek ve onları güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir platformdur. Bu amaçla sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalık geliştirilmesi, mali ve hukuki mekanizmaların oluşturulmasına katkı sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.

SGA; Ankara Kalkınma Ajansı öncülüğünde, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi -İstasyon TEDÜ ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle kurulmuştur. SGA; ilgili kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, kuluçka merkezlerinin ve sosyal girişimcilerin katılımı ile büyümeyi hedeflemektedir.

SGA, sosyal girişimcilik alanında bilgi edinmek isteyenler için kolay erişilebilir bir bilgi kaynağı olmayı, sosyal girişimler ile potansiyel sosyal girişimcileri destekleyecek çeşitli araçlar oluşturmayı ve etkileşimi artırarak sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

1 milyondan fazla genç nüfusa sahip olan Ankara, 21 üniversitesi ile kaliteli eğitim olanaklarına  sahiptir. Nüfusunun, yüzde 26’sı üniversite ve üzeri eğitime sahip olan Ankara, Türkiye’nin eğitim düzeyi en yüksek bölgesidir. Ankara’da sivil katılımın 10.751 aktif dernek, 819 yeni vakıf ve bağımsız platformlar ile geliştiği görülmektedir.

Ekonomik yapısı ağırlıklı olarak hizmetler sektöründen oluşan şehir, ülkenin kişi başına düşen gelir açısından en zengin bölgesidir. Aktif olan 6 teknoloji geliştirme bölgesi, kuluçka merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri ile de sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik için önemli bir zemine sahiptir. Ankara’da bulunan 438 kooperatif arasında sosyal amaçlara öncelik veren ve kâr odaklı çalışmayan kooperatiflerin sayısının artmaya başladığı görülmektedir.

Ankara tüm bu özelliklerinin yanı sıra karar alıcı ve politika yapıcılara da ev sahipliği yapması, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosisteminin gelişmesi için elverişli bir ortam sunmaktadır. Aynı zamanda bu durum kamuda inovasyon için Ankara’nın hem kolaylaştırıcı hem lider bir rol  alması için fırsat sunmaktadır. Sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyonun gelişmesi için tüm aktörlerin ve aktörler arası sağlıklı etkileşimin kilit önemde olduğu gerçeğiyle, SGA ekosistem geliştirme anlayışıyla hareket etmektedir. Ekosistem; kişiler, kurumlar ve sistemlerin etkileşimde olduğu, tüm aktörlerin fonksiyonlarının ve davranışlarının oluşturulmak istenen değer üzerinde etki yarattığı bir ortamdır. Bu açıdan bakıldığında yaratılan değerin sistem seviyesinde dönüştürücü olması için ekosistem içindeki etkileşim ve işbirliği ağlarının tanımlanması ve aktörlerin rollerini kavraması önemlidir.

 Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemlerindeki temel aktörler şu şekilde gruplandırılabilir:

  • Aracı kurumlar (Sosyal inovasyon merkezleri, kuluçka merkezleri, ödüller ve yarışmalar, ağ ve platformlar vb.)
  • Düzenleyici kurumlar (Bakanlıklar, ilgili il müdürlükleri, bağımsız kamu otoriteleri vb.)
  • Fon sağlayan kuruluşlar (Kamu kurumları, bankalar, özel yatırımcılar, vakıflar, hibe veren kuruluşlar vb.)
  • Eğitim ve araştırma kurumları (Üniversite ve araştırma merkezleri, eğitim merkezleri vb. )
  • Sosyal girişimciler