BİZ KİMİZ?

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Ankara Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir.

Bölgesindeki ekonomik ve sosyal kalkınma çalışmalarına desteklemekle yükümlü olan Ankara Kalkınma Ajansı bu kapsamda sektörel analiz, politika çalışmaları yapmakta, uyguladığı mali destek programları ile kurumların projelerini hayata geçirmelerime yardımcı olmakta, teknik destek ve eğitim projeleri ile de kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı, sosyal kalkınma çalışmaları ile bölgesinde ve Türkiye’de toplumun ve bireylerin refahının artırılması amacıyla sosyal yenilikçilik ekosisteminin ve sosyal girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaktadır. Bu şekilde paydaşlarla beraber toplumsal sorunlara topluluk bazlı, etkili ve sürekliliği olan çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ajans tarafından yürütülen sosyal kalkınma çalışmaları ile Ankara’daki sosyal yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi, sosyal girişimcilik altyapısının oluşturularak, girişimci sayısının artırılması, sosyal sorumluluk ve sosyal etki alanlarında firmaların farkındalıklarının arttırılması ve sosyal kalkınma için bir araç olarak kooperatifçiliğin öne çıkarılması hedeflenmektedir. Tüm bu çalışmalar neticesinde bölgedeki mevcut sosyal sorunların çözülmesine katkı sunularak sosyal kalkınma alanında ilerleme sağlanması amaçlanmaktır.

TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi - İstasyonTEDÜ

İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, 8 Nisan 2016’da, TED Üniversitesi içinde yer alan çok işlevli bir birim olarak kuruldu. Kuluçka merkezi, ortak çalışma alanı ve sosyal çözüm tasarımlarına katkı veren bir fikir laboratuvarı işlevlerinin yanı sıra, sosyal fayda odaklı aktörlerin bir araya geldiği bir etkileşim alanı olma amacını taşıyor.

İstasyon'da, TEDÜ'lülerin yanı sıra ilgili tüm paydaşlara, proje ve planlarını hayata geçirebilmeleri için kapasite geliştirme desteği sağlanıyor. İstasyon aynı zamanda Ankara'da sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmayı ve TED Üniversitesi’nin yenilikçi bir “şehir üniversitesi” olma vizyonu doğrultusunda üniversite-toplum etkileşiminin güçlendirilmesine destek olmayı amaçlıyor. İstasyon TEDÜ üniversite ve toplum arasında işbirliği ile bilimsel bilginin sosyal çözümlere dönüşebilmesi ve Ankara'da sosyal inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi için, farklı aktörler ve sektörler arasında işbirliği modelleri yaratmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), lisans ve lisansüstü eğitim veren araştırma odaklı bir üniversitedir.  ASBÜ, evrensel değerler ışığında, Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen, sosyal bilimler alanında yapacağı araştırmalarla ülkenin ve bölgenin geleceğine ışık tutan ve araştırmacı evrenine katkıda bulunan, bununla birlikte araştırma çıktılarını eğitim ve diğer yaygınlaştırma süreçleri aracılığıyla faydaya dönüştürerek toplum yararına sunmayı kendisine görev edinen bir üniversite olmayı amaçlamaktadır. Üniversite bünyesinde, çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi sosyal bilimler alanında faaliyet göstermektedir. Sosyokent ve Sosyal İnovasyon Merkezi bunlardan bazılarıdır.

ASBÜ, toplumsal sorunlara yönelik özgün ve yenilikçi çözümlere katkı sağlamak amacıyla “Sosyokent”i kurmuştur. ASBÜ Sosyokent, sosyal bilimlerde farklı disiplinlere dayanarak sosyal sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler üretmek, sosyal gelişme ve inovasyonu desteklemek üzere kurulmuştur. ASBÜ, Sosyokent ile, bir tarafta bilgiyi değere ve ekonomik faydaya dönüştürmeyi, diğer tarafta sosyal sorumluluk bilinci ile üretilen bilgiye tüm paydaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

ASBÜ bünyesinde bulunan Sosyal İnovasyon Merkezi ise 2016 yılında Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Program hibesi ile kurulmuş ve sosyal inovasyon ekosisteminin gelişmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır.